Metabolomics analysis of the therapeutic effect of Danzhi Jiangtang Capsule in treatment of type 2 diabetic rats induced by high-fat diet and streptozotocin Page No: 00

By: Jiarong Gao, Xingxing Zhuang, Liangbing Wei, Yanquan Han, Xiaoxu Yang, Zhaohui Fang, Lunzhu Xia


[View Complete Article]