Effect of nano yam polysaccharide on the blood glucose and blood lipid in rats Page No: 00

By: Lian Yu, Jun-xi Liu, Jie Zhang, Jun Jiao, Jin Su, Wei-Tong Sun, Yu Guo, Shu-Xia Ma, Tao Zhang, De-Xin Meng


[View Complete Article]