Antidepressant effects of the water and ethanol extracts from Prunella vulgaris L. in mice Page No: 00

By: Ya-Min Liu, Ji-Duo Shen, Su-Hui Wu, Han-Bing Li, Lin-Lin Wang, Yu-Cheng Li


[View Complete Article]