Effects of OCT1 genetic polymorphisms on the pharmacokinetics of ranitidine in healthy Chinese male volunteers Page No: 00

By: Cheng Xian Guo, Wei Ji, LinZhi Han, LingLing Dai, XiangGuang Meng, Jing Wang, HongHao Zhou


[View Complete Article]