Effectof rifampicin on thepharmacokineticsand pharmacodynamics of repaglinide and its relevancewith SLCO1B1521T>Cgene polymorphism Page No: 00

By: Cheng Xian Guo, Wei Ji, Xiang Guang Meng, Ling Ling Dai, LinZhi Han, LiHua Huang, Jing Wang, Hong Hao Zhou


[View Complete Article]