Metallomic study of hyperlipidemia rats treated with Gynostemma pentaphyllum based on ICP-MS Page No: 00

By: Miao Wang, Yinan Wang, Xinyu Zhao, Min Zhao,Fei Wang, Yanhong Wang, Chunjie Zhao


[View Complete Article]