A novel Realgar-Indigo naturalis formula more effectively induces apoptosis in NB4 Cells (Vol.32, No.3, May 2019) Page No: 00

By: Qinjian Xie, Lan Yu, Zhiwang Guo, Tao Wu,Yin Sun, Yajun Wang, Longhe Zhao, Xin Wang, Akbar Khan, Hongyu Li

Abstract:[View Complete Article]