Determination of fucoidan from Laminaria japonica in rat plasma by HPLC with fluorescence detection and its application to a pharmacokinetic study (Vol.33, No.1, January 2020) Page No: 00

By: E Zhang , Fulong Chu, Tongde Zhao, Yuchao Chai, Hao Liang, Qilin Wang, Shuaishuai Li, Rong Lu, Zongmei Wu, Dong Wang, Shuliang Song, Aiguo Ji

Abstract:[View Complete Article]