Trimetazidine ameliorates myocardium following myocardial ischemia-reperfusion injury Page No: 00

By: Chuanbo He, Shujun Cao, Zichuan Tong, Wenbin Wang, Yin Zhang, Changlei Guo


[View Complete Article]