Simultaneous determination of 11 major active compounds in Huangqin Qingfei Decoction by liquid chromatography tandem mass spectrometry (Vol.33, No.2, March 2020) Page No: 00

By: Yi-Fan Zhang, Ye Lu, Juan Xiao, Ye Chen, Xin-Hong Wang


[View Complete Article]