Study on Crystal Forms of Irbesartan Page No: 00

By: Meiqi Zheng, Shuai Zhang, Shuyan Lai, Changwei Cai, Yilai Wang, Linjie Xu, Ju Ao, Mengqing Zhou, Peng Dong, Zhaoxia Zhang, Guoqing Zhang

Abstract:[View Complete Article]