The association between serum resistin and PPAR? Pro12Ala polymorphism in patients with gestational diabetes mellitus Page No: 00

By: Yimin Yan, Xiaohong Yang, Tao Zhao, Yi Zou, Rui Li, Yancheng Xu


[View Complete Article]