Effect of Melittin on iNOS and NK-?B expression induced by IL-1? in C518 cells Page No: 00

By: Faqiang Tang, Hong Wu, Jianzhang Zheng, Huiling Guo, Laipeng Yan, Yunshuo Lin, Chuncai Xu, Shiping Hu


[View Complete Article]