Clinical research on therapeutic effect of combined application of lobaplatin and irinotecan in treating recurrant small cell lung cancer Page No: 2295-2298

By: Haitao Zhang, Yingming Zhang, Caiying Wang, Shencun Fang, Bin Xu, Chun Wang, Jing Wu, Dan Liu

Keywords: Lobaplatin, irinotecan, recurrant small cell lung cancer, clinical effects.

Abstract: To observe and analyze the therapeutic effect of combinated application of lobaplatin and irinotecan in treating recurrant small cell lung cancer[View Complete Article]