Preformulation study and initial determination of biological properties of isopropylidene shikimic acid Page No: 2329-2332

By: Changhai Qu, Longfei Lin, Xingbin Yin, Xiaoyan Zhang, Pei Yang, Hui Zhang, Hui Kong, Huangyan Wu, Jian Ni

Keywords: Preformulation study, isopropylidene shikimic acid, stability, partition coefficient, transmembrane.

Abstract: Isopropylidene shikimic acid (ISA), a new drug derviatived from Shikimic Acid, had been proved to be effective[View Complete Article]