Glucagon-Like Peptide-1 Attenuates Liver Injury in the Rat Diabetes Mode Page No: 00

By: Zhenxing Yang, Caiyun Guo, Jun Ma, Yang Lu, Liping Xuan, Yongmin Huang, Xiaoyu Yang, Minxia Zhao, Yaner Lu

Abstract:[View Complete Article]