Decrease of morphine-CPP by sinomenine via mediation of tyrosine hydroxylase, NMDA receptor subunit 2B and opioid receptor in the zebrafish brain Page No: 00

By: Yingbo Lin, Hancheng Li, Ju Peng, Chan Li, Chen Zhu, Yuting Zhou, Zhijie Chen, Jing Li, Chaohua Luo, Zhixian Mo

Abstract:[View Complete Article]