Antibacterial and antioxidant metabolites from the insect-associated fungus Aspergillus fumigatus Page No: 00

By: Tian-Xiao Li, Dan-Dan Meng, Pu Zhang, Ying Wang, Jian-Qiang Zheng, Zhi-Fei Chen, Chun-Ping Xu

Abstract:[View Complete Article]