Effect of kallikrein on microcirculation of rats with pancreatic ischemia reperfusion injury (IRI) Page No: 00

By: Litao Liu, Jijun Yang, Xiaoshi Jin, Xinli Sun, Qian Sun, Tianhao Xie, Yahan Liu, Sining Ha

Abstract:[View Complete Article]