Investigating the anti-angiogenic effects of Fufang Kushen injection in combination with cisplatin using a zebrafish model (Vol.32, No.6, November 2019) Page No: 00

By: Liwen Han, Wenxian Zhang, Xiaobin Li,Qiuxia He, Hairong Hou, Yun Zhang, Xue Wang, Kanghu Feng, Kechun Liu


[View Complete Article]