Bioluminescence reporter for monitoring G2-phase cell cycle arrest in vivo Page No: 00

By: Jian-Bo Yu, Ya-Jie Jing, Zai-Shun Jin, Qi Li, Xiang-Yu Meng, Zhi-Hong Chen

Abstract:[View Complete Article]