Acute and subchronic toxicity and the evaluation of safety pharmacology of Chinese herbal compound preparation “Shikuqin” Page No: 2855-2862

By: Bo Yu, Xiangxiu Chen, Lingling Jiang, Yishun Shang, Xu Song, Sixuan Zhou, Jinge Xu, Jiankang Yu, Qiuting Fu, Shuwei Peng, Songtao Liu, YueqianYang, Zhongqiong Yin

Keywords: “Shikuqin” powder, acute toxicity, sub-chronic toxicity, safe pharmacology

Abstract: “Shikuqin” (SKQ) powder consists of three Chinese herbs: Punica granatum L, Sophora flavescens Ait, and Fraxinus rhynchophylla Hance. SKQ has been used for the treatment of diarrhea.[View Complete Article]