In vitro anti-platelet aggregation effects of fourteen fruits and vegetables Page No: 185-195

By: Cen Chen, Qian Zhang, Feng-Qin Wang, Chun-Hong Li, Yuan-Jia Hu, Zhi-Ning Xia, Feng-Qing Yang

Keywords: Anti-platelet aggregation, adenosine 5’-diphosphate, bovine thrombin, arachidonic acid, food materials.

Abstract: In the present study, the anti-platelet aggregation activity of 14 vegetables and fruits was tested in vitro.[View Complete Article]