Clinicopathological features and prognostic factors of solid pseudopapillary neoplasms of pancreas Page No: 459-464

By: Jian-Hui Wu, Xiu-Yun Tian, Bo-Nan Liu, Cheng-Peng Li, Min Zhao, Chun-Yi Hao

Keywords: Pancreatic tumor, solid pseudopapillary neoplasm, metastasis, treatment, risk factor.

Abstract: To explore the clinicopathological features of solid pseudopapillary neoplasm (SPN) of pancreas[View Complete Article]