Effect of Rock Salt Aerosol Therapy on Quality of Life of Patients with Pneumoconiosis: A multicenter, randomized, double-blind clinical trial Page No: 00

By: Changli Chen,Qingyun Zhang, Wangjun Luo, Zhenhua Liu, Huile Xu, Yuliang Wang, Gang Chen, Xianyong Guo, Yan Ming, Xiaoming Zhang, Ying Li

Abstract:[View Complete Article]