Combined Anti-cancer effects of curcumin and oxaliplatin on colon carcinoma colo205 cells using transplanted nude mice Page No: 00

By: Nan Zhang, Yafei Hao, Hansheng Liu, Qianqian Yu, Bi Bo, Jianwei Liang


[View Complete Article]