Antibacterial, antidiarrheal, anti-inflammatory and analgesic activities of compound Shikuqin powder Page No: 1333-1342

By: Bo Yu, Jiankang Yu, Lingling Jiang, Xiangxiu Chen, Xu Song, Sixuan Zhou, Jinge Xu, Jie Wu, Zhiqiang Tu, Zhiling Song, Zhongqiong Yin, Yishun Shang

Keywords: Analgesic, antibacterial, antidiarrheal, anti-inflammatory, compound Shikuqin powder

Abstract: The MIC and MBC values of Shikuqin (SKQ) against 5 bacteria that readily cause diarrhea were measured by the broth micro dilution method[View Complete Article]