Optimization of polysaccharide process from Fructus corni with box-behnken design and antioxidant capacity Page No: 1537-1544

By: Xinsheng Wang, Yanfang Wu, Fangfang Wang, Junpeng Yi, Yanping Zhang, Pu Liu, Qingshan Niu

Keywords: Fructus corni, polysaccharide process, box-behnken design, antioxidant capacity

Abstract: In the present study, the ultrasound-assisted extraction (UAE) process of polysaccharide from Fructus corni (FCP) was opitimized[View Complete Article]