Prevention of systemic inflammation and neuroprotective effects of Qingda granules against angiotensin II-mediated hypertension Page No: 00

By: Ling Zhang, Qiao-yan Cai, Shan Lin, Bei-bei Jia, Ren-zhi Ye, Huai Wang, Li-ya Bao, You-qin Chen, Jian-feng Chu, Jun Peng

Abstract:[View Complete Article]