The therapeutic effect and mechanism of Chinese medicine Xuan-Yun-Ding on posterior circulation ischemia with vertigo in a rabbit model Page No: 00

By: Liu Chunhua, Li Zhixiong, Wu Dahua, Yuan Chunyun, Deng Haoqin, Yuan Sisi, Liu Fang, Xiao Yao


[View Complete Article]