Evaluation of Chemical Similarity among Rhizome, Pseudostem and Leaf of Musa Basjoo by UPLC-ELSD Fingerprint Combined with Chemometrics Methods Page No: 00

By: Xu-long HUANG, Hong-mei WU, Feng XU, Yu-qing LIANG, Yuan-min WANG, Dong-sheng FAN, Xiang-pei WANG

Abstract:[View Complete Article]