Optimization of polysaccharide process from fructus corni with Box-Behnken design and antioxidant capacity (Vol.32, No.4, July 2019) Page No: 00

By: Xinsheng Wang, Yanfang Wu, Fangfang Wang, Junpeng Yi, Yanping Zhang, Pu Liu, Qingshan Niu


[View Complete Article]