Effectiveness of MTX+TNFi, MTX+DMARDs and MTX+Pred treatment in a rat type II collagen-induced arthritis model Page No: 00

By: Li Li, Yanhong Liu, Jun Zhu, Yan Xue, Xiaoyue Wang, Yinmao Dong


[View Complete Article]