Chlorogenic acid inhibits forming of diabetes mellitus in rats induced by high-fat high-sucrose and streptozotocin Page No: 00

By: Yan Wang, Shuguang Peng, Zihan Mei, Chenzhong Jin, Jinhe Kang, Minghui Xiang, Zheng Wang, Yihong Hu

Abstract:[View Complete Article]