Application of controlled hypotension in cesarean section of pregnant women with high-risk hemorrhage Page No: 2885-2889

By: Fanqing Meng, Zhaohua Chang, Shizhi An, Wei Liu, Haiyan Qi, Yong Fang, Liang Li

Keywords: Controlled hypotension, high-risk pregnancies, hemorrhage, pregnant women, caesarean section.

Abstract: To explore the application of controlled hypotension in cesarean section of pregnant women with high-risk hemorrhage[View Complete Article]