Anti-inflammatory and antibacterial activities of Pyrrosia petiolosa ethyl acetate (PPEAE) against Staphylococcus aureus in mice Page No: 00

By: Juan Cheng, Mei Cao, Sijun Yi, Yuwei Tao, Lei Wang, Andong Zhang, Ningzhe Li, Daoyan Wu, Jingshan Peng, Jun Fang, Liju Song, Jian Zhao

Abstract:[View Complete Article]