Qingnaopian: A Chinese herbal formula in reducing glial fibrillary acidic protein and inflammation in concussion mice Page No: 1349-1353

By: Lv Wenying, Xu Jiaojiao, Li Yanteng, Liu Shuai, Liu Bangxin, Guo Shengli, Dong Chao, Zhang Jianning, Cheng Gang

Keywords: Qingnaopian, inflammatory cytokines, GFAP.

Abstract: Qingnaopian has been used in traditional Chinese medicine for treating central nervous system (CNS) injury[View Complete Article]